NOVEDADES EN ELS TIPUS DE COTITZACIÓ DEL RETA:

Amb caràcter general, i a partir de l’1 de gener de 2019, els treballadors inclosos en el Règim Especial de Treballadors per compte propi o autònoms (RETA) estaran obligats a cotitzar per contingències comunes, contingències professionals, protecció per cessament d’activitat i formació professional.

 Els tipus de cotització al RETA seran, a partir de l’1 de gener de 2019, els següents:

  • Per a les contingències comunes, el 28,30%.
  • Per a les contingències professionals, el 0,9%, del que el 0,46% correspon a la contingència d’incapacitat temporal i el 0,44 a la d’Incapacitat permanent, mort i supervivència. El 2020 serà de l’1,1% i el 2021 del 1,3%.
  • Per cessament d’activitat, el 0,7%. El 2020 serà del 0,8% i el 2021 del 0,9%.
  • Per formació professional, el 0,1%

La cobertura de les contingències d’accident de treball i malaltia professional, per cessament d’activitat i per formació professional, no resultarà obligatòria en el cas de societats de cooperatives incloses en el RETA que disposen d’un sistema intercooperatiu de prestacions socials, complementari al Sistema Públic , que compta amb l’autorització de la Seguretat Social per col·laborar en la gestió de la prestació econòmica de TI i otorgue la protecció per les citades contingències, amb una cobertura almenys equivalent a la regulada pel RETA.

Els qui compatibilitzen la jubilació i el treball per compte propi, i els majors de 65 anys o més amb determinats anys cotitzats, estaran obligats a cotitzar a la RETA únicament per incapacitat temporal i per contingències professionals.

 Els treballadors compresos en l’àmbit d’aplicació del RETA hauran de formalitzar la cobertura de l’acció protectora per contingències professionals, incapacitat temporal i cessament d’activitat amb una mutual col·laboradora amb la Seguretat Social, havent de optar per la mateixa mutual col·laboradora per a tota la protecció indicada .

Els treballadors autònoms incorporats a RETA amb anterioritat a l’1 de gener de 1998 i que hagueren optat per mantenir la protecció per la prestació econòmica per incapacitat temporal amb l’entitat gestora, han de optar per una mutual col·laboradora de la Seguretat Social en el termini de tres mesos a partir del 01-01-2019, surtiendo efectes des del dia 1 de juny de 2019. En el moment de produir aquesta opció, seguirà gestionant la prestació per cessament d’activitat d’aquests autònoms l’Estat Públic d’Ocupació i els professionals contingents seran coberts per l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

NOVEDADES EN LES BASES DE COTITZACIÓ DEL RETA

 Durant l’any 2019,

  • La base màxima augmenta un 7% (4.070,10 € / mes).
  • Les bases mínimes augmenten un 1,25%, establint la quantia de la base mínima aplicable amb caràcter general en 944,40 € mensuals.
  • La base mínima de l’autònom societari i de l’autonomia amb 10 o més treballadors també augmenta un 1,25%, quedant la quantitat en 1.214,10 € mensuals.

Els treballadors autònoms que, a l’1 de gener de 2019, tenen 47 anys d’edat, si la seva base de cotització fos inferior a 2.052,00 euros mensuals no podran triar una base de quantia superior a 2.077,80 euros mensuals, llevat que exercitin la seva opció en aquest sentit abans del 30 de juny de 2019, o que es tracti del cònjuge supérstite del titular del negoci que, com a conseqüència del morir d’aquest, ha hagut de posar-se al capdavant del mateix i donar-se d’alta en aquesta modalitat especial amb 47 anys d’edat, en cas que no existirà dicha limitació.

 Altres novetats relacionades amb els treballadors autònoms

Es modifica el sistema de protecció per cessament d’activitat dels treballadors autònoms. S’estableix, amb caràcter general i a partir de l’1 de gener de 2019, la obligatoriedad de la seva cotització. També augmenta la durada de la prestació fins a 24 mesos.

Es modifica, a partir de l’1 de gener de 2019, la regulació de la “TARIFA PLANA” dels autònoms que opten per la base mínima de cotització. Durant els primers 12 mesos immediatament següents a la data d’efectes de la inscripció en el RETA es podran beneficiar d’una reducció de la cotització per contingències comunes que consistirà en una única mensual de 60 €, que comprendrà tant els contingents comuns com els contingències professionals, quedant excepcionats de cotitzar per cessament d’activitat i per formació professional. La quantia de les reduccions i bonificacions que es poden aplicar amb posterioritat al període inicial de 12 mesos no han estat modificades. Finalitzat el període màxim de disfrute dels beneficis de cotització procederà la cotització per totes les contingències protegides.

No obstant això, els treballadors per compte propi que el 31-12-2018 ja estiguin aplicant les bonificacions i reduccions de quotes, hauran de cotitzar obligatòriament a partir d’aquesta data per contingències professionals i no per cessament d’activitat ni formació professional. Les persones que ja cotitzaven per la protecció per cessament d’activitat continuaran amb la mateixa i, a més, hauran de cotitzar obligatòriament per formació professional. Les persones que han optat per la base mínima de cotització s’aplicaran, a partir de l’1 de gener de 2019, la nova quota de 60 €.

S’augmenta la quantia de la “tarifa plana” establerta per a les treballadores autònomes (RETA o grup primer cotització RETMAR) que tornen a realitzar una activitat per compte pròpia dins dels dos anys immediatament següents a la data efectiva del cessament de la seva activitat per maternitat , adopció, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment i tutela, quedant establerta la seva quota per contingències comunes i contingències professionals en la quantia de 60 € mensuals, durant els 12 mesos immediatament següents a la data de la seva reincorporació al treball, sempre que optin per Cotitzar per la base mínima establerta.

S’estableix una nova infracció greu amb l’objectiu de prevenir la figura del “fals autònom”. Comunicar la baixa en un règim de la Seguretat Social de treballadors per compte d’altri tot i que continuïn la mateixa activitat laboral o mantenen l’idèntica prestació de serveis, i es comporten un alt impost en un règim de treballadors per compte propi. Aquesta infracció està sancionada amb una multa de 3.126 euros a 10.000 euros.