Requisits que ha de complir el mort

Perquè el cònjuge o parella de fet supervivent tingui dret a cobrar la pensió de la viduïtat ha de reunir una sèrie de requisits:

  • Si el mort estava en situació d’alta (ha de treballar), ha d’haver cobert una cotització per períodes de temps de 500 dies dins dels 5 anys anteriors a la defunció, excepte si és accident (laboral o no) o malaltia professional, en què no hi ha mínim.
  • Si el mort no estava donat d’alta (és a dir, que no cotitzava) es requereix un període de cotització mínima de 15 anys.

Règims que ha de complir el cònjuge supervivent

A més dels requisits generals (alta, cotització i cotització) exigits al defunció, els beneficiaris han d’acreditar altres requisits:

El cònjuge supervivent, en cas de mort derivat de la malaltia comú anterior al matrimoni, ha d’acreditar:

  • Que existeixen fills comuns.
  • Que el matrimoni s’hagi celebrat amb un any d’antelació al fallecimi ento (Aquest requisit no es requereix si s’acrediti una convivència de parella de fet abans del matrimoni, de dos anys).

Com es calcula la pensió de viudetat?

En general, és un 52% de la base reguladora del mort. Però excepcionalment serà del 70% quan es pugui acreditar tres circumstàncies

  • Que el pensionista tingui càrrecs familiars, és a dir, els fills menors de 26 anys o majors incapacitats.
  • Que la pensió de viudetat sigui la seva única font d’ingressos.
  • Que els rendiments anuals del pensionista no superin uns límits previstos anualment per cada exercici econòmic.

Aquests tres requisits s’han de donar a la vegada. La perduda d’un d’ells, comporta la reducció automàtica del 70 al 52%. Si la pensió dóna lloc per mort després d’un treball d’accident o una malaltia professional, aquest percentatge podrà augmentar segons la gravetat de la falta, d’un 30 a un 50% quan es verifica que hi ha hagut faltes de mesures de prevenció de riscos laborals.