Autònoms

1.- Definició del servei. Consisteix en la prestació d’assessorament comptable, fiscal i laboral pels professionals de CG Grupo Consultors 2012 S.L. (En endavant CG) per a professionals que siguin autònoms o sol·licitin a CG la tramitació de la seva alta com a tals juntament amb el servei d’assessorament esmentat, d’acord amb les presents Condicions Generals que s’apliquen a la contractació dels serveis professionals de CG, societat mercantil de responsabilitat limitada, amb domicili social al carrer Rosselló nombre 188-1º / C, CP 08008, de Barcelona, ​​telèfon de contacte 902.727.472 i adreça de correu electrònic “info@grupocg.es”, proveïda de C.I.F. B-65977084, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 43662, foli 88, full número B-434.832 inscripció 1a, d’acord amb el procediment de contractació descrit en les presents condicions generals.

El Client, mitjançant la contractació del servei, accepta tots els termes i condicions exposades en les presents Condicions Generals. I manifesta, abans de contractar el servei, conèixer, de manera veraç, eficaç i complet, el contingut d’aquestes. CG podrà modificar les presents Condicions Generals en qualsevol moment, i en aquest cas ho comunicarà al Client per qualsevol mitjà, ja sigui físic o electrònic, que faciliti la seva recepció, i s’entendrà acceptada sempre que el Client no comuniqui per escrit a CG seva disconformitat en un termini màxim de 7 dies des que hagués rebut la comunicació, la qual cosa comportarà la resolució del contracte d’acord amb el que estipula aquestes condicions generals.

El servei es presta en castellà.

2.- Definició de Client. Es considera Client la persona física que va a desenvolupar o ja desenvolupa una activitat empresarial o professional per compte propi i contracta els serveis de CG.

3.- Àmbit. El servei es presta sobre situacions que es desenvolupin en territori espanyol i a les quals sigui aplicable la legislació espanyola, corresponent la competència als jutges i tribunals espanyols. El contingut de l’assessorament de CG prestat al Client no podrà ser emprat per a usos diferents del previst en aquest contracte.

4.- Identificació. Amb antelació a la prestació del servei, CG obtindrà del Client les dades que siguin necessàries per comprovar el dret a aquest. Aquestes dades seran recollides en tot cas del propi Client. Aquest servei prestat per CG és personal i intransferible. CG comunicarà al Client una informació descriptiva del servei i dels mitjans de contacte amb CG per a la seva recepció del servei.

5.- Contractació i forma de pagament. La contractació serà telemàtica o presencial a les dependències de CG o del Client, ha de facilitar aquest les dades i documentació que se li requereixin amb l’objecte de prestar el servei. Prèviament a la celebració del contracte, CG, de manera veraç, eficaç i complet, ha prestat informació sobre les condicions del mateix mitjançant l’accés al present document, i el Client declara conèixer aquestes condicions i acceptar-les mitjançant la signatura del formulari de contractació dels serveis de CG que s’ha trobat a la seva disposició i adjunt a les presents condicions generals.

S’estableix com a forma de pagament la domiciliació bancària en el compte bancari designat a aquest efecte pel Client per a la seva activitat professional, mitjançant expedició de rebut periòdic que es carregarà a la mateixa. En qualsevol cas, el Client autoritza el tractament i la conservació de les dades necessàries per a aquesta finalitat, els quals seran utilitzades exclusivament per al cobrament dels serveis contractats o altres càrrecs autoritzats pel Client. No atès el pagament a càrrec del Client d’alguna de les quotes periòdiques pel servei prestat, CG tindrà dret a extingir el contracte i al cobrament de les quotes impagades més l’interès legal del diner, així com de les despeses bancàries derivades de la devolució del rebut o despeses jurídiques en reclamació dels mateixos, sense perjudici de la possibilitat d’incloure les dades del Client en fitxers de solvència patrimonial i crèdit. Immediatament després de la contractació del respectiu servei, o de l’emissió del rebut per al seu cobrament, CG posarà a disposició del client la factura corresponent al període o servei contractat, que li serà enviada pel mitjà de comunicació habitual entre Client i CG.

La prestació dels serveis emparats en les presents condicions generals no podrà ser subcontractada per CG. En el cas de contractació de serveis especials no compresos en el present contracte, CG oferirà un pressupost específic que haurà de ser acceptat pel Client amb anterioritat a la seva prestació. CG es reserva el dret de subcontractar, en tot o en part, aquests serveis especials contractats pel Client.

Els suplerts i provisions de fons que siguin necessaris per a tramitacions administratives o similars seran de compte del Client i mai podran entendre com a part del preu dels serveis prestats per CG.

Per a aquells casos excepcionals en què el Client es veiés obligat, per canvis legislatius, a noves obligacions que afecten el contingut dels serveis de l’assessorament contractat, CG es reserva el dret a modificar els preus. Així mateix, CG podrà modificar els preus del servei en el supòsit de variació substancial dels costos del servei, havent de comunicar CG aquesta circumstància sobrevinguda al Client, podent aquest acceptar aquesta modificació o resoldre aquest servei d’acord amb el que estipula aquestes condicions generals.

6.- Durada del servei i renovacions. La durada del servei tindrà caràcter anual, renovant tàcitament per períodes anuals si no hi ha renúncia expressa per qualsevol de les parts amb una antelació mínima d’un mes abans de cada venciment i comunicada a través de qualsevol mitjà fefaent que permeti la seva constància i, al seu elecció, en la mateixa forma en què ho ha fet. El preu s’ha de renovar, si és el cas, amb caràcter anual i es comunicarà als clients individualment o mitjançant la seva pàgina web www.grupocg.es. Per a les renovacions, CG emetrà nous rebuts que carregarà en el compte bancari facilitat pel client o, si s’escau, d’haver acordat un altre mitjà de pagament, utilitzant el mateix, podent en tot cas CG reclamar legalment el pagament dels rebuts en el cas de resultar retornats o no atesos. Cessarà la prestació del servei en cas que per qualsevol motiu no es produís la renovació del mateix; coincidint aquest cessament amb el venciment de la quota impagada. Si el Client decideix unilateralment resoldre el contracte sense que hi hagi cap incompliment per part de CG, el contracte quedarà extingit sense que l’assisteixi cap dret a reclamar ni la devolució de la quota corresponent ni part proporcional alguna de la mateixa. CG, al seu criteri, i sense perjudici d’altres drets que l’assisteixin, podrà resoldre el contracte si considera que no té possibilitat de prestar el servei al Client.

CG es reserva el dret de modificar les presents condicions generals en el desenvolupament d’alguna campanya de promoció comercial, pel que fa a les condicions per als clients que s’acullin a aquestes ofertes de campanyes de promoció, sent d’aplicació la resta de les condicions generals que s’estipulen en aquest Contracte.

7.- Dret de desistiment. El client té dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació comptar de la data de celebració del contracte. Per exercir el dret de desistiment, el client haurà de notificar al Carrer Rosselló núm 188-1º / C 08008 de Barcelona a través d’una declaració inequívoca. El client té així mateix l’opció d’emplenar i enviar electrònicament el model de formulari de desistiment o qualsevol altra declaració inequívoca a través del correu electrònic info@grupocg.es. Si es recorre a aquesta opció, se li comunicarà sense demora per correu electrònic la recepció de l’esmentat distimiento. Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l’exercici per part del client d’aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment: en cas de desistiment per part del client, se li retornaran tots els pagaments rebuts, inclosos les despeses de lliurament, sense cap demora indeguda i, en tot cas, no més tard dels 14 dies naturals a partir de la data en què s’informe de la decisió de desistir del present contracte. Es procedirà a efectuar aquest reeembolso utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel client per a la transacció inicial, llevat que el client hagi disposat expressament un altre diferent. Si el client ha sol·licitat que la prestació de serveis comenci durant el període de desistiment, abonarà un import proporcional a la part ja prestada del servei en el moment en què hagi comunicat el seu desistiment, en relació amb l’objecte total del contracte. El client podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que no és obligatori.

8.- Horari, mode i lloc de prestació del servei. El Client podrà utilitzar els serveis de CG de 08.00 hores a 18.00 hores en horari peninsular de dilluns a dijous, divendres de 08.00 a 15.00 hores, excepte festius nacionals i els festius en la respectiva comunitat autònoma o localitat. Quan un dia sigui hàbil en el municipi o comunitat autònoma en què radiqui el Client, i inhàbil en la Comunitat Autònoma del domicili social de CG, o al revés, es considerarà inhàbil en tot cas. Les consultes o documentació que arribin fora d’aquest horari s’entendran rebudes el dia següent hàbil a les 08.00 del matí, d’acord amb els criteris expressats. Els serveis objecte del present contracte no inclouen un servei que suposi la intervenció personal amb desplaçament d’un assessor.

9.- Política de qualitat. D’acord amb el que disposa la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007 , de 16 de novembre, CG, en el marc de la seva política de qualitat del servei que ofereix als seus clients, es compromet a oferir un tracte professional i personalitzat, atenent les seves peticions o consultes en un termini màxim de 24 hores (dies laborables) , a través del seu servei d’atenció telefònica al telèfon 902 727 472, correu electrònic info@grupocg.es, o en qualsevol de les seves oficines en els seus horaris d’atenció al públic mitjançant cita prèvia; al marge de l’accés permanent on line, a través de la pàgina web www.grupocg.es, les 24 hores els 365 dies a l’any, a la solució informàtica que conté tota la informació de gestió de l’activitat professional del client. CG prestarà els seus serveis d’acord amb les normes legals establertes, aquelles pràctiques consolidades i reglades en els respectius col·legis professionals, així com els usos habituals del mercat, amb la deguda diligència professional i amb les degudes garanties, que inclouen el servei conceptuat com assessorament fiscal, comptable i laboral.

Aquestes condicions generals de contractació del servei es subministraran al client en el moment de la signatura del contracte d’adhesió d’acord amb el sistema establert en les mateixes. CG es compromet a contactar amb els clients en el termini màxim de les 24 hores següents al seu requeriment (si és dia laborable, si no comptarà el termini en el primer dia laborable següent) i donar resposta a les seves peticions d’informació d’acord amb la complexitat del sol·licitat pel client, i l’empleat haurà de CG avisar est del termini previsible de resposta a la seva sol·licitud quan aquesta sigui formulada. L’empleat de CG s’identificarà amb el seu nom personal quan es comuniqui amb un client. El client, en tot cas, haurà de confirmar expressament a CG seva acceptació de l’enviament i contingut d’aquelles comunicacions que es realitzin telemàticament per CG en el seu nom a qualsevol administració pública competent o a tercers a la seva petició expressa.

Els clients podran presentar les seves reclamacions a CG a l’adreça de correu electrònic info@grupocg.es, per qualsevol mitjà de correspondència convencional o legalment establert, o de forma presencial a qualsevol de les seves dependències. A aquests efectes, CG habilitarà un registre de queixes i reclamacions, i lliurarà al client una clau identificativa i un justificant per escrit, en paper o en qualsevol altre suport, durador, de la seva queixa o reclamació. En cap cas, la línia telefònica que es proporcioni als clients en què puguin comunicar les seves reclamacions suposarà a aquests un cost superior a la tarifa bàsica. CG respondrà a les queixes i reclamacions en el termini més breu possible i en tot cas en el termini màxim d’1 mes, d’acord amb el que disposa la legislació vigent de protecció de consumidors. Per al cas de possibles controvèrsies entre CG i algun client que no puguin ser resoltes amigablement, CG té acords subscrits amb mediadors civils i mercantils legalment habilitats per intervenir amb els seus serveis professionals si així ho accepta expressament el client.

Tots els fitxers que continguin dades personals dels clients seran tractats, comunicats i custodiats d’acord amb la legislació aplicable a l’efecte. El client podrà comunicar a CG seva negativa a rebre de CG ofertes, informació comercial o comunicacions, diferents a les compreses en la prestació del servei contractat amb CG.

10.- Contingut del servei.

L’assessorament fiscal i comptable per a autònoms comprendrà les següents prestacions:

 • comptabilització de factures.
 • declaracions d’IVA trimestrals models 303
 • declaració anual d’IVA model 390
 • declaracions a compte renda trimestrals models 130 o 131
 • declaracions trimestrals retenció lloguers model 115
 • declaració anual retenció lloguers model 180
 • declaració anual model 347
 • declaració anual IRPF model 100
 • declaració recapitulativa d’operacions intracomunitaria model 349
 • liquidació d’IVA no periòdica model 309
 • contestació requeriments agència tributària
 • certificats d’estar al corrent en la Seguretat Social i en l’AEAT
 • certificats de contractista i subcontractista en l’AEAT.
 • programa de gestió de clients / proveïdors, que permet confeccionar les seves factures emeses.

El preu d’aquests serveis d’assessorament fiscal i comptable és de 35 euros mensuals per a professionals autònoms, per a un volum de fins a 100 apunts anuals i de 0,30 euros per apunt extra. CG tramitarà gratis les altes en l’Administració d’Hisenda i Règim Especial d’Obrers Autònoms del Client no repercutint al Client cap despesa per aquest concepte.

El preu d’aquests serveis és de 50 euros mensuals per a aquells autònoms que s’acullin al criteri de caixa introduït per la Llei 14/2013, per a un volum de fins a 100 apunts anuals i de 0,50 euros per apunt extra.

A totes aquestes quantitats se li aplicarà l’Impost de Valor Afegit corresponent al no estar inclòs.

L’assessorament laboral per a autònoms comprendrà les següents prestacions:

 • Tramitació altes i baixes a la Seguretat Social
 • Redacció, registre i diligenciat, de contractes de treball
 • Tramitació de subvencions en matèria de contractació
 • Confecció de nòmines
 • Confecció de butlletins de cotització
 • Tramitació baixes de treballadors per malaltia o accident
 • Comunicació amb vint dies d’antelació, dels venciments de contractes de treball
 • Expedients d’atur dels treballadors
 • Subvencions a la contractació
 • Declaracions trimestrals retencions model 111
 • Declaració anual retencions model 190

11.- Altres assessoraments. El Client podrà contractar a través de CG altres serveis professionals, que podran ser prestats directament per CG o per altres empreses col·laboradores. Aquests serveis seran contractats expressament pel Client i s’ajustaran als termes específics d’aquest acord, i no és CG responsable en cap cas de l’oferta o prestació dels serveis d’empreses col·laboradores.

Per al cas de lliurament per CG al Client d’alguna eina o suport informàtics per a la prestació del servei, el Client respectarà les condicions del seu lliurament pel que fa a drets d’autor, llicències, prohibició de modificació, confidencialitat de la informació i totes aquelles condicions que es comuniquin en el moment de subministrament al Client i que aquest accepti amb la seva recepció.

12.- Veracitat de dades. CG no serà per cap circumstància responsable de la veracitat o exactitud de la informació, documents o declaracions, proporcionats pel Client. En el cas que la informació que el Client lliuri a CG no resulti exacta, i que a causa d’ells es derivi algun perjudici per a les parts, CG podrà exigir del Client la reparació dels mateixos. Tota la informació de la seva activitat professional que proporcioni el Client a CG, directament o indirectament, s’entén Informació Confidencial. La informació confidencial no inclou la que ja és coneguda per ser accessible al públic sense que hi hagi cap acció per part de CG o sigui comunicada a aquesta per tercers o per alguna instància de caràcter administrativa o judicial. CG es compromet a no publicar, difondre o revelar la Informació Confidencial lliurada pel Client, llevat que aquesta entrega sigui necessària per a la prestació del servei. CG s’obliga a adoptar totes les mesures que siguin raonables i conduents per protegir tota la Informació Comercial que rebi. Si CG es veiés obligada legalment a revelar la informació confidencial a alguna entitat administrativa o jurisdiccional ho ha de posar en coneixement del Client. CG no podrà utilitzar, en benefici propi o aliè, la Informació Confidencial que rebi amb un objecte diferent a la seva oferta i gestió de serveis professionals al Client. Un cop transcorregut un període màxim de 12 mesos des del seu lliurament pel Client, CG retornarà al Client tota la documentació original rebuda per a la seva custòdia personal. CG processarà, si escau, la documentació que rebi que sigui còpia de documents originals com si es tractés d’aquests últims, per a un adequat servei telemàtic de les dades del Client. En aquest sentit, CG informa que arxiva els documents electrònics o còpies físiques d’originals que rebi dels clients.

13.- Obligacions del Client en matèria de lliurament de documentació. El client ha de proporcionar la informació que li requereixi CG sobre la seva activitat professional en els terminis i mitjà de comunicació que aquesta li comuniqui, circumscrita al tractament de dades necessàries per a la prestació dels serveis contractats a CG per part del Client. En cas contrari, CG pot rescindir el contracte entenent aquesta absència de lliurament de documentació causa d’incompliment de les seves obligacions contractuals per part del Client. El client, amb caràcter general, haurà de proporcionar la informació que li requereixi CG sobre la seva activitat professional d’acord amb els següents terminis de lliurament: si l’assessorament del client comporta la comptabilització d’1 a 500 factures el client ha de lliurar tota la documentació necessària a CG, pel mitjà que es pacti, mensualment; de 501 a 1.000 factures quinzenalment; per sobre de les 1.001 factures el client haurà de lliurar la seva documentació a CG setmanalment. Aquest lliurament de documentació està circumscrita al tractament de dades necessàries per a la prestació dels serveis contractats a CG per part del Client. Així mateix, el Client aportarà la documentació que sigui veraç i necessària per a una adequada prestació del servei per part de CG, en els terminis i mitjans que se li comuniquin, ia mantenir en la més absoluta confidencialitat les claus d’accés a la plataforma informàtica de CG ja custodiar-les i no cedir a tercers en cap cas les mateixes, així com a comunicar de forma immediata qualsevol pèrdua de confidencialitat que pugui produir-se. El Client reconeix i accepta que qualsevol activitat que es realitzi a través de la clau d’accés a la plataforma informàtica de CG serà de la seva exclusiva responsabilitat a tots els efectes.

14.- Protecció de dades. D’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15 / 1999, CG informa que les dades de caràcter personal facilitades pels clients seran incloses en un fitxer responsabilitat de CG, domiciliada a Carrer Rosselló 188-1º / C, amb CP 08008, de Barcelona, ​​amb la finalitat de desenvolupar la relació contractual establerta, així com per rebre informació publicitària de serveis prestats per CG o per tercers, a través de mitjans electrònics o postals o altres formes de comunicació a distància relatius als àmbits de consultoria , assessoria, gestoria, assegurances, serveis jurídics o altres sectors anàlegs. Els clients de CG autoritzen expressament a aquesta, si sol·licités lliurar a un despatx de la xarxa de despatxos col·laboradors de CG un assumpte concret, a comunicar les seves dades identificatives relatives a nom, cognoms i telèfon de contacte, com les gestions realitzades amb l’objecte de facilitar els antecedents de l’assumpte concret i la documentació relacionada, per al compliment de les finalitats que obeeixen al principal objecte de la relació i la negativa impediria la prestació de serveis. Els clients de CG autoritzen expressament el tractament de les dades de caràcter personal que puguin ser obtingudes durant la prestació del servei amb la finalitat anteriorment descrita, a la comissió d’infraccions penals o administratives, o aquells altres que, fent referència a qualsevol altra informació relativa al servei, aquests lliurement comuniquin a CG. Si no s’autoritza el tractament o la cessió de les seves dades en els termes indicats en els paràgrafs anteriors, pot remetre a CG aquest document amb la casella corresponent marcada: No autoritze l’ús de les meves dades personals per rebre informació comercial o publicitària.

Pot exercitar els drets que l’assisteixen d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició tant en relació amb el tractament de dades realitzat per CG com pel fet per qualsevol de les entitats cessionàries, dirigint una comunicació escrita a Grup CG Consultors 2012 SL, Carrer Rosselló 188-1º / C, CP 08008, de Barcelona, ​​o electrònica a info@grupocg.es, adjuntant fotocòpia del DNI o document anàleg. En cas de canvi de direcció, es publicarà en www.grupocg.es.

15.- Accés a les dades per compte de tercers. D’acord amb el que estableixen els articles 12 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals (LOPD) i 20, 21 i 22 del Reial Decret 1720/2007 (RDLOPD), ambdues parts determinen la regulació de l’accés i tractament de les dades de caràcter personal contingudes en fitxers de responsabilitat del Client, a efectuar per CG en qualitat d’Encarregat de tractament. Tant CG com el Client reconeixen complir amb totes les obligacions derivades de la LOPD i el RDLOPD, especialment, les relatives al dret d’informació, consentiment i deure de secret, registre de fitxers davant l’Agència de Protecció de Dades, ia l’adopció de les mesures de seguretat tècniques i organitzatives que garanteixin la seguretat de les dades personals segons les exigències del RDLOPD. La prestació dels serveis contractats implica per part del Client, en qualitat de Responsable del fitxer, facilitar dades de caràcter personal de tercers, o permetre l’accés als mateixos, a CG, per complir amb el servei contractat, de manera que se li autoritza perquè accedeixi i tracti les dades personals subministrades, exclusivament amb la finalitat de complir l’esmentat servei. CG no aplicarà o utilitzarà les dades personals subministrades o als quals pot tenir accés amb finalitat diferent a la de la prestació dels serveis contractats, ni les comunicarà, ni tan sols per la seva conservació a altres persones, a excepció dels supòsits legals i quan sigui necessari per al desenvolupament de la prestació del servei. CG adoptarà les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades, amb l’objectiu d’evitar la seva alteració, pèrdua, tractaments o accessos no autoritzats. Per a això aplicarà les mesures de seguretat exigides del Reial Decret 1720/2007 de nivell de seguretat corresponent a les dades tractades, atenent a les condicions descrites per als fitxers automatitzats en la secció 1a (art. 89 a 94) del capítol III, i per els tractament no automatitzats en la secció 1a (art. 105 a 108) del capítol IV. Finalitzada la prestació, les dades personals hauran de ser destruïdes o retornades al seu responsable, llevat que hi hagi obligació legal de conservar-los, en aquest cas CG procedirà al seu bloqueig. Així mateix, CG es compromet a comunicar i fer complir als seus empleats les obligacions establertes en la legislació vigent sobre protecció de dades personals i, en especial, les relatives al deure de secret i seguretat. En el cas que CG incompleixi algun dels requisits i estipulacions pactades en el present contracte i destini les dades a una altra finalitat, o vulneri el deure de secret que li incumbeix sobre les dades transferides, podrà ser considerat responsable del tractament, i podrà respondre de les infraccions en què hagués incorregut personalment, exonerant de tota responsabilitat al Client, així com de qualsevol reclamació que pels interessats s’interposi davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i de la indemnització, que, si s’escau, sigui procedent a favor de afectat que, de conformitat amb l’article 19 de la lO 15/1999, exerciti l’acció de responsabilitat pel dany o lesió que pateixi en els seus béns o drets.

16.- Informació Condicions Generals. Les presents condicions generals es lliuren per escrit al Client per al seu coneixement, sense perjudici de les posteriors actualitzacions que es realitzin.