Avís legal

1. Informació legal i acceptació

Les presents disposicions regulen l’ús del servei del portal d’Internet (en endavant, el ‘Portal’) que GRUP CG CONSULTORS 2012 S.L. (En endavant, GRUP CG) posa a disposició dels usuaris d’Internet.
GRUP CG amb domicili social al Carrer ROSELLÓ 188, 1 º C 08008 BARCELONA, Espanya i CIF número B-65.977.084 està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom, Foli, Fulla. Telèfon: 938926541. Fax: 938.926.541.

L’accés a la pàgina web és gratuït excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris. Determinats serveis són exclusius per als nostres clients i el seu accés es troba restringit. Els serveis jurídics o fiscals que presta el Despatx amb caràcter general, tenen el preu que s’indiqui en la corresponent oferta comercial i en cap cas s’ofereixen o presten a través del servei del Portal.

La utilització del Portal atribueix la condició d’usuari del Portal (en endavant, el ‘Usuari’) i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal. La prestació del servei del Portal té una durada limitada al moment en què l’Usuari es trobi connectat al Portal o a algun dels serveis que a través del mateix es faciliten. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Portal, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides en el present Avís Legal poden patir modificacions.

Alguns serveis del Portal accessibles per als usuaris d’Internet o exclusius per als clients de GRUP CG, poden estar sotmesos a condicions particulars, reglaments i instruccions que, si escau, substitueixen, completen i / o modifiquen el present Avís Legal i que hauran de ser acceptades per l’Usuari abans d’iniciar-se la prestació del servei corresponent.

2. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del Portal, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, els ‘ continguts ‘), són propietat intel·lectual de GRUP CG o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos, llevat dels que resultin estrictament necessari per a l’ús del Portal.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de GRUP CG o tercers, sense que pugui entendre que l’accés al Portal atribueixi cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i / o signes distintius.

3. Condicions d’ús del portal

3.1 General

L’Usuari s’obliga a fer un ús correcte del Portal de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal. L’Usuari respondrà enfront de GRUP CG o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Queda expressament prohibit l’ús del Portal amb finalitats lesives de béns o interessos de GRUP CG o de tercers o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de GRUP CG o de tercers.

3.2 Continguts

L’Usuari es compromet a utilitzar els Continguts de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que, si s’escau puguin ser aplicables de conformitat amb el que disposa la clàusula 1.

Amb caràcter merament enunciatiu, l’Usuari d’acord amb la legislació vigent haurà d’abstenir de:

Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts excepte en els casos autoritzats en la llei o expressament consentits per GRUP CG o per qui ostenti la titularitat dels drets d’explotació si és el cas.

Reproduir o copiar per a ús privat els Continguts que puguin ser considerats com a Programari o Base de Dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l’Usuari o d’un tercer.

Extreure i / o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels Continguts integrants del Portal així com de les bases de dades que GRUP CG posi a disposició dels Usuaris.

3.3 Formularis de recollida de dades

Sense perjudici del que disposa la clàusula 5 del present Avís Legal, així com en les polítiques de privacitat accessibles des del Portal i que puguin ser aplicable en cada moment, la utilització de certs serveis o sol·licituds dirigides a GRUP CG estan condicionades a la prèvia omplir el registre d’Usuari.

Tota la informació que faciliti l’Usuari a través dels formularis del Portal als efectes anteriors o qualsevol altre haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui i mantindrà la informació facilitada a GRUP CG perfectament actualitzada de manera que respongui, en tot moment, a la situació real de l’Usuari. En tot cas serà l’Usuari l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a GRUP CG o a tercers per la informació que faciliti.

3.4 Introducció d’enllaços al Portal

L’usuari d’Internet que vulgui introduir enllaços des de les seves pàgines web al Portal haurà de complir amb les condicions que es detallen a continuació sense que el desconeixement de les mateixes eviti les responsabilitats derivades de la Llei:

L’enllaç únicament vincularà amb la home page o pàgina principal del Portal però no podrà reproduir-la de cap manera (inline links, còpia dels textos, gràfics, etc.).

Quedarà en tot cas prohibit, d’acord amb la legislació aplicable i vigent en cada moment, establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin al Portal o permetin la visualització dels continguts a través d’adreces d’Internet diferents a les del Portal i, en qualsevol cas, quan es visualitzin conjuntament amb continguts aliens al Portal de manera que: (I) produeixi, o pugui produir, error, confusió o engany en els usuaris sobre la veritable procedència del servei o continguts; (II) suposi un acte de comparació o imitació deslleial; (III) serveixi per aprofitar la reputació de la marca i prestigi de GRUP CG; o (IV) de qualsevol altra forma resulti prohibit per la legislació vigent.

No es realitzaran des de la pàgina que introdueix l’enllaç cap tipus de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre GRUP CG, els seus socis, empleats, clients o sobre la qualitat dels serveis que presta.
En cap cas, s’expressarà en la pàgina on s’ubiqui l’enllaç que GRUP CG ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l’enllaç o que d’altra manera patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.

Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu de GRUP CG dins de la pàgina del remitent llevat dels casos permesos per la llei o expressament autoritzats per GRUP CG i sempre que es permeti, en aquests casos, un enllaç directe amb el Portal en la forma establerta en aquesta clàusula.

La pàgina que estableixi l’enllaç haurà de complir fidelment amb la llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: (I) siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc.); (II) indueixin o puguin induir en l’Usuari la falsa concepció que GRUP CG subscriu, recolza, s’adhereix o de qualsevol manera recolza, les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent; (III) resultin inapropiats o no pertinents amb l’activitat de GRUP CG en atenció al lloc, continguts i temàtica de la pàgina web del remitent.

4. Exclusió de responsabilitat

4.1 De la Informació

L’accés al Portal no implica l’obligació per part de GRUP CG de comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació subministrada a través del mateix. Els continguts d’aquesta pàgina són de caràcter general i no constitueixen, de cap manera, la prestació d’un servei d’assessorament legal o fiscal de cap tipus, per la qual cosa aquesta informació resulta insuficient per a la presa de decisions personals o empresarials per part de l’Usuari .

GRUP CG no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al Portal ni dels danys i perjudicis produïts en l’Usuari o tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda al Portal.

4.2 De la qualitat del servei

L’accés al Portal no implica l’obligació per part de GRUP CG de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

GRUP CG no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Portal.

4.3 De la disponibilitat del Servei

L’accés al Portal requereix de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament no correspon a GRUP CG. Per tant, els serveis proveïts a través del Portal poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles, amb caràcter previ o simultani a la prestació del servei del Portal.
GRUP CG no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ .

4.4 Dels continguts i serveis enllaçats a través del Portal

El servei d’accés al Portal inclou dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de recerca que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet (en endavant, ‘Llocs enllaçats’). En aquests casos, GRUP CG actua com a prestador de serveis d’intermediació de conformitat amb l’article 17 de la Llei 34/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI) i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar a GRUP CG d’acord amb el procediment i els efectes establerts en la clàusula 6, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç.
En cap cas, l’existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar l’existència d’acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de GRUP CG amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

GRUP CG no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i per tant no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i / o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol un altre dany que no sigui directament imputable a GRUP CG.

5. Protecció de dades personals

Les dades demanades a través dels formularis de recollida de dades del Portal seran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del qual és responsable GRUP CG. Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat de gestionar la relació amb els seus clients i promocionar les activitats del Despatx. Així mateix, GRUP CG cancel·larà, esborrarà i / o bloquejarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que preveu la legislació en matèria de protecció de dades.

Prement el botó de ‘enviar’ del corresponent formulari, l’Usuari consenteix de forma expressa que les seves dades podran ser utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà. No obstant això, l’Usuari podrà oposar-se a l’enviament d’aquestes comunicacions assenyalant la casella que a aquests efectes apareix indicada en cada un dels formularis. Així mateix, en cadascuna de les trameses de comunicacions comercials, s’indicarà de manera expressa el procediment habilitat per oposar-se a l’enviament de noves comunicacions comercials.

En els formularis de recollida de dades, els camps assenyalats amb asterisc són obligatoris pel que en cas que l’Usuari no faciliti les dades corresponents, GRUP CG podrà a la seva única direcció denegar el corresponent servei.

L’Usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a l’adreça assenyalada en la clàusula 1.
GRUP CG adopta els nivells de seguretat requerits pel Reglament de Mesures de Seguretat aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre , de protecció de dades de caràcter personal. No obstant l’anterior, la seguretat tècnica en un mitjà com Internet no és inexpugnable i poden existir filtracions per actuacions doloses de tercers.

6. Comunicació d’activitats de caràcter il·lícit i inadequat

En el cas que l’Usuari o qualsevol altre usuari d’Internet tingués coneixement que els llocs enllaçats remeten a pàgines els continguts o serveis són il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral podrà posar-se en contacte amb GRUP CG indicant les següents extrems:

Dades personals del comunicant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic;

Descripció dels fets que revelen el caràcter il·lícit o inadequat del Lloc Enllaçat;

En el supòsit de violació de drets, com ara propietat intel·lectual i industrial, les dades personals del titular del dret infringit quan sigui persona diferent del comunicant. Així mateix haurà d’aportar el títol que acrediti la legitimació del titular dels drets i, si escau, el de representació per actuar per compte del titular quan sigui persona diferent del comunicant;

Declaració expressa que la informació continguda en la reclamació és exacta.

La recepció per part de GRUP CG de la comunicació prevista en aquesta clàusula no suposarà, segons el que disposa la LSSI, el coneixement efectiu de les activitats i / o continguts indicats pel comunicant.
Així mateix haurà d’aportar el títol que acrediti la legitimació del titular dels drets i, si escau, el de representació per actuar per compte del titular quan sigui persona diferent del comunicant; Declaració expressa que la informació continguda en la reclamació és exacta.

La recepció per part de GRUP CG de la comunicació prevista en aquesta clàusula no suposarà, segons el que disposa la LSSI, el coneixement efectiu de les activitats i / o continguts indicats pel comunicant.

7. Legislació

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.