Autònoms

Mitjançant l’acceptació expressa materialitzada en el formulari que acompanya aquestes condicions generals de serveis professionals de Grup CG Consultors 2012 S.L., el Client contracta els seus serveis d’acord amb les clàusules descrites en aquestes condicions generals de contractació que el Client declara conèixer i acceptar. El client segons la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, no té la condició de consumidor ja que és empresari donat d’alta en autònoms o està en procés d’alta.

Pimes: Societats

Mitjançant l’acceptació expressa materialitzada en el formulari que acompanya aquestes condicions generals de serveis professionals de Grup CG Consultors 2012 S.L., el Client contracta els seus serveis d’acord amb les clàusules descrites en aquestes condicions generals de contractació que el Client declara conèixer i acceptar. El client segons la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, no té la condició de consumidor ja que és empresari donat d’alta en autònoms o està en procés d’alta.