Característiques

El client té un sol interlocutor per gestionar tots els tràmits de la seva herència. Aquest servei integral de tramitació d’herències s’ofereix per una tarifa plana única molt reduïda: el 0,75% aplicat sobre l’import de l’herència rebuda per cada hereu, amb un mínim de 390,00 €, sense sorpreses o pagaments imprevists diferents a els descrits en l’oferta de Grup CG Consultors. (*) S’assigna al client un equip multidisciplinari de professionals especialistes amb perfil jurídic i fiscal, per a la millor solució adaptada a les necessitats del client. Grup CG Consultors contactarà amb el client en un termini no superior a 24 hores i l’assessorarà sobre tots els tràmits a seguir.

Inclou

Sol·licitud de certificats, notes registrals i anàlisi jurídica. Emissió de l’informe i proposta. Connexió i intercanvi de documentació amb la notaria escollida pel client. Acompanyament a la notària per a la signatura de documents, elaboració i presentació de l’Impost sobre Successions. Presentació de la sol·licitud de liquidació de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plus Valia), en els diferents ajuntaments. Inscripció en els registres de les transmissions efectuades, inscripció cadastral, realització de pagaments i control econòmic de l’expedient. Remissió d’originals al client a la finalització del mateix, exposició davant els interessats de l’informe elaborat per l’equip intern. Un paquet de serveis per un preu absolutament competitiu, molt per sota de les tarifes habituals de mercat, amb l’assessorament de professionals especialitzats.