Recordem que el termini de presentació de la DECLARACIÓ INFORMÀTICA ANUAL SOBRE BIENES I RÈS SITUATS EN EL EXTRANJERO, model 720, corresponent a l’exercici 2018 finalitza el proper 1 d’abril de 2019.

Les persones físiques i jurídiques residents a territori espanyol, els establiments permanents en aquest territori de persones o entitats no residents i les entitats a les quals es refereix l’article 35.4 de la LGT (herències iacentes, comunitats de béns, etc.) han de lliurar a l’Administració Tributària, excepte en determinats supòsits o exoneracions, la següent informació :

a) Informació sobre les comptes situades a l’estranger oberts en entitats que es dediquen al trànsit bancari o de crèdit de les que siguin titulars o beneficiaris o que figurin com autoritzats o d’alguna altra forma ostenten poder de disposició.

b) Informació sobre valors o drets representatius de la participació en el capital o en els fons propis de qualsevol tipus d’entitat jurídica, sobre valors representatius de la cessió a tercers de capitals pròpies, sobre valors aportados per a la seva gestió o administració a qualsevol instrument jurídic , incloent fideicomisos i «confiança» o masses patrimonials que, no obstante carecer de personalitat jurídica poden actuar en el tràfic econòmic, i sobre les accions i participacions en el capital social o fons patrimonial d’institucions d’inversió col·lectiva, dels quals siguin titulars i es troben depositats o situats a l’estranger, així com dels assegurances de vida o invalidesa dels que siguin prenedors i de les rendes de viatges o temporals de les que siguin beneficiaris com a conseqüència de la lliurament d’un capital en diners, béns mobles o immobles , contractats amb entitats establertes a l’estranger.

c) Informació sobre els béns a mobles i drets sobre béns immobles de la seva titularitat situats a l’estranger. Aquestes obligacions s’extendran a aquells que tinguin la consideració de titulars reals d’acord amb l’art.4.2 de la Llei 10/2010 de prevenció del blanqueig de capitals i de la finançament del terrorisme. No existirà obligació d’informar sobre cap compte quan els balanços a 31 de desembre no superen, conjuntament, els 50.000 €, i la mateixa circumstància concorre en relació amb els mitjans salaris del darrer trimestre. Aquest límit quantitatiu també és d’aplicació als supòsits esmentats en el paràgraf b) i c).

La presentació de la declaració en els successius anys només serà obligatòria quan qualsevol dels balanços conjunts a 31 de desembre, o el mig saldo ha experimentat un augment superior a 20.000 € respecte als que van determinar la presentació de la darrera declaració. Aquest límit quantitatiu també és d’aplicació als valors de l’apartat b) i c). La normativa estableix un règim d’infraccions i sancions, amb multes pecuniàries, relacionades amb el incompliment d’aquestes obligacions d’informació. Per exemple, la sanció mínima per la falta de presentació del model respecte a una sola de les tres obligacions d’informació seria de 10.000 €.