¿Declaració conjunta o individual?

Amb caràcter general, la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques es presenta de forma individual. No obstant això, les persones integrades en una unitat familiar, poden optar, si així ho desitgen, per declarar de manera conjunta, sempre que tots els seus membres siguin contribuents per aquest impost.

Un cop exercida l’opció per tributar de forma individual o conjunta, no és possible modificar després la dita opció presentant noves declaracions, llevat que aquestes es presentin també dins el termini de declaració; finalitzat aquest termini, no podrà canviar-se l’opció de tributació per aquest període impositiu.

No obstant això, els tribunals estimen que quan ens trobem davant d’un supòsit de voluntat viciada en l’elecció del règim d’opció de tributació conjunta, en el qual, l’error va venir determinat per circumstàncies no imputables als interessats, i sempre que quedi degudament acreditat es pot canviar l’opció triada. (Sala del Contenciós-Administratiu (Secció 1ª): Sentència núm. 529, de 19 de maig de 2012)

Supòsit Pràctic:

  • Les prestacions per maternitat i paternitat de la Seguretat Social en quedar exemptes, pot ser motiu per a efectuar el canvi de l’opció triada, presentant una declaració complementària.

Per tant, si hem optat per un sistema de tributació, però hi ha un error en la formació de la voluntat no imputable al contribuent i s’acredita fefaentment, podem modificar l’opció de tributació triada inicialment.